Znajduja sie Panstwo pod:   dosfolat.ch  ----> Arkusz danych bezpieczenstwa

   
   Niniejszy arkusz danych bezpieczenstwa zostal sporzadzony zgodnie z 
   dyrektywa UE 91/155/EC uzupelnionej dyrektywa 2001/58/EC - 
   United Kingdom (UK)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

|--------------------------------------------------------| |A R K U S Z D A N Y C H B E Z P I E C Z E N S T W A | |--------------------------------------------------------|
|=========================================================================| | SEKCJA 1 – OKRESLENIE SUBSTANCJI, PRZYGOTOWANIA I FIRMY | |=========================================================================|
NAZWA HANDLOWA : DOSFOLAT®XS
NR ARTYKULU : 32671
ZASTOSOWANIE MATERIALU : dodatek witaminowy do oczyszczalni biologicznych

PRODUCENT:
Wyprodukowano w Schweiz : BIOFOL GmbH, CH-9101 Herisau, Telefon +41 79 176 6203 Fax +41 71 333 1724
AUTOR: Safety Health & Regulatory Affairs DATA WYDANIA: 02/01/14

|=========================================================================| | SEKCJA 2 - STRESZCZENIE/INFORMACJE O SKLADNIKACH | |=========================================================================| % WAGOWE
SUBSTANCJA ------------ okreslenie chemiczne ------ nr CAS mniej niz
--------------------------------------------------------------------------
01 kwas foliowy 59-30-3 45.0

Substancje niebezpieczne w rozumieniu dyrektywy UE o substancjach niebezpiecznych 67/548/EEC:Nie ma

|=========================================================================| | SEKCJA 3 – MOZLIWE ZAGROZENIA | |=========================================================================|
OKRESLENIE ZAGROZENIA: NIE DOTYCZY

SZCZEGOLNE WSKAZOWKI NA ZAGROZENIA DLA CZLOWIEKA I SRODOWISKA: NIE DOTYCZY


|=========================================================================| | SEKCJA 4 – PIERWSZA POMOC | |=========================================================================|
PO KONTAKCIE Z OCZAMI: Plukac oczy przy otwartych powiekach biezaca woda przez kilka minut.

PO KONTAKCIE ZE SKORA: Myc skore mydlem i duza iloscia wody.

PO POLKNIECIU: Przy dluzej utrzymujacych sie dolegliwosciach skonsultowac sie z lekarzem.
Wskazowka dla lekarza: zachowanie fizjologiczne jak plynne mydlo|=========================================================================| | SEKCJA 5 – ZACHOWANIE W RAZIE POZARU | |=========================================================================|
TEMPERATURA ZAPLONU: nie ma, substancja ani nie spowoduje zaplonu, ani nie bedzie podtrzymywac ognia.


|=========================================================================| | SEKCJA 6 – ZACHOWANIE W RAZIE NIEZAMIERZONEGO WYCIEKU | |=========================================================================|
CZYSZCZENIE/ZBIERANIE: Zbierac materialem wiazacym ciecz (piasek,
ziemia okrzemkowa, material wiazacy kwasy, trociny).|=========================================================================| | SEKCJA 7 – STOSOWANIE I SKLADOWANIE | |=========================================================================|
STOSOWANIE: TYLKO DO UZYTKU PRZEMYS_OWEGO. Unikac kontaktu z oczami i blonami sluzowymi.

SK_ADOWANIE: UTRZYMYWAC POZA ZASIEGIEM DZIECI.
Skladowanie tylko w zbiornikach oryginalnych. Chronic przed upalem lub bezposrednim promieniowaniem slonecznym.|=========================================================================| | SEKCJA 8 – OGRANICZENIE EKSPOZYCJI I OSOBISTE WYPOSAZENIE OCHRONNE | |=========================================================================|
OCHRONA DROG ODDECHOWYCH: Niepotrzebna
OCHRONA RAK: Rekawice z tworzywa sztucznego (EN 374).
OCHRONA OCZU: Podczas przelewania zalecane okulary ochronne.
OGOLNE SRODKI OCHRONY I HIGIENY: Nalezy przestrzegac zwyczajnych srodkow ostroznosci jak przy kontakcie z chemikaliami.|=========================================================================| | SEKCJA 9 – WLASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE | |=========================================================================|
ZAKRES TEMPERATUR WRZENIA: Nie dotyczy
ZAPACH: brak PROG ZAPACHOWY: Nie dotyczy
BARWA: pomaranczowo-czerwony SZYBKOSC PAROWANIA: Nie dotyczy
ROZPUSZCZALNOSC W H2O: zupelna
TEMPERATURA KRZEPNIECIA: - 8 stopni C GESTOSC: 1.18
PREZNOSC PARY: brak danych pH @ 1.0 % : 8,0 do 8,4
POSTAC: plynna LEPKOSC: niska
TEMPERATURA ZAPLONU: nie ma
WSPOLCZYNNIK PODZIALU WODA/OLEJ: Nie dotyczy


|=========================================================================| | SEKCJA 10 – STABILNOSC I REAKTYWNOSC | |=========================================================================|
ROZKLAD TERMICZNY / WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC:
Rozklad przy stosowaniu zgodnym z przeznaczeniem nie wystepuje.
NIEBEZPIECZNE REAKCJE: Zadne niebezpieczne reakcje nie sa znane.
NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKLADU: Zadne niebezpieczne produkty rozkladu nie sa znane.
|=========================================================================| | SEKCJA 11 – DANE TOKSYKOLOGICZNE | |=========================================================================|
W praktyce nie jest znany zaden przypadek zatrucia. Dziala drazniaco na oczy. Przy stosowaniu zgodnym z przeznaczeniem produkt nie powoduje wg naszych doswiadczen i dostepnych nam informacji zadnych dzialan szkodliwych dla zdrowia.
Nie bylo zadnych danych wskazujacych na toksycznosc dla ryb wg DIN 48412-L-20 przy dozowaniu 1000 ppm.|=========================================================================| | SEKCJA 12 – DANE ODNOSNIE EKOLOGII | |=========================================================================| Produkt jest zupelnie rozpuszczalny w wodzie. WGK 1 (ocena wlasna)
Produkt rozklada sie zupelnie na biologicznym stopniu oczyszczania. Nie wystepuje niebezpieczenstwo bioakumulacji wg dotychczas zebranych doswiadczen.
Przy przestrzeganiu instrukcji stosowania produkt nie powoduje zaklocen na biologicznych stopniach oczyszczania.|=========================================================================| | SEKCJA 13 – WSKAZOWKI ODNOSNIE UTYLIZACJI | |=========================================================================|
EUROPEJSKI KATALOG ODPADOW
Przyporzadkowanie kodow dla odpadow nalezy przeprowadzic stosownie do rozporzadzenia EAK i do specyfiki branzy i procesu.
Kod odpadu 19905 (lug mydlany)-----> odpad domowy
Kod odpadu 35105 (puste pojemniki metalowe)--> odpad domowy
Opakowania nieoczyszczone:
Zalecenie: Utylizacja stosownie do przepisow urzedowych.|=========================================================================| | SEKCJA 14 – INFORMACJE ODNOSNIE TRANSPORTU | |=========================================================================|
Transport ladowy ADR/RID i GGVS/GGVE (miedzynarodowy/krajowy):
ADR/RID-GGVS-E Klasa: --

Transport statkami morskimi IMDG/GGVSee:
IMDG/GGVSee-Klasa: --

Transport lotniczy ICAO-TI i IATA-DGR:
ICAO/IATA-Klasa: --

Transport/dalsze dane:
Nie jest to towar niebezpieczny w rozumieniu krajowych i miedzynarodowych przepisow transportowych


|=========================================================================| | SEKCJA 15 – PRZEPISY | |=========================================================================|
OZNACZANIE WG WYTYCZNYCH EWG:
Oznaczanie wg wytycznych EWG /GevStoffV nie jest konieczne.

PRZEPISY KRAJOWE:
Klasa zagrozenia wod: Ogolnie nie stwarza zagrozenia dla wod|=========================================================================| | SEKCJA 16 – INNE DANE | |=========================================================================|
Dane w niniejszym arkuszu danych bezpieczenstwa odpowiadaja naszemu obecnemu stanowi wiedzy i splniaja wymogi ustawodawstwa krajowego jak i UE. Jednakze faktyczne warunki pracy uzytkownika sa poza nasza wiedza i kontrola. Produktu nie wolno bez pisemnego zezwolenia uzywa_ do innego celu, niz ten podany w rozdziale 1. Uzytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich niezbednych postanowien ustawowych. Informacje w niniejszym arkuszu bezpieczenstwa opisuja wymogi co do bezpieczenstwa naszego produktu i nie stanowia gwarancji wlasciwosci produktu.

< DOSFOLAT®XS - ARKUSZ DANYCH BEZPIECZENSTWA >